Friday, 21 September 2018

Thiều Chửu v2.0 Hán Việt đối chiếu: bộ Vô 无


http://www.vietnamtudien.org/tc2/

Thiều Chửu v2.0 Hán Việt đối chiếu
071 bộ Vô
无部

&& [ vô ] (4n)
1 : Tức là chữ [vô] [] ngày xưa, nghĩa là [không]. Như [vô cữu] [] không có lỗi gì.

&& [ ký ] (4n)
1 : Nấc.

&& [ ký ] (12n)
1 : Ðã. Như [ký vãng bất gián] [] sự đã qua không can nữa.
2 : Ðã xong. Như [ẩm thực ký tất] [] ăn uống đã xong.
3 : Mặt trời, (020tcplus.png) mặt trăng (020tcplus.png) bị ăn hết cũng gọi là [ký]. (300b071ki01.jpg)

&& [ họa ] (12n)
1 : (Phụ lục) Cũng như chữ [họa] [].v2.3.5 TC Ed. Paris 2018