Tuesday, 1 September 2020

Truyện Kiều Chú giải: Cách sử dụng


http://vietnamtudien.org/vanhoc/tk_sudung.html

Trạm web này là một công cụ đọc Truyện Kiều (chữ abc và chữ Nôm đối chiếu), trên máy PC hoặc smartphone.
Toàn bộ Truyện Kiều 3254 câu thơ chia ra làm 271 trang, mỗi trang 12 câu thơ, và 1 trang cuối có 2 câu.
Mỗi trang có cấu trúc như sau:

top
CHÚ Ý:
Mỗi chữ Hán trong phần chú giải là một hyperlink dẫn đến:
Từ điển Hán Việt Trích Dẫn

paragraphe-01.png
1 comment: