Tuesday, 1 March 2016

Quốc Âm Thi Tập 國音詩集 094 Giang sơn
 [bài 94] 

Ngồi coi tháng lọn lẫn ngày qua, 
Luống phụ triều đình luống phụ nhà. 
Đầu kế lăng căng những hổ, 
Thân hèn lục cục mỗ già. 
Giang sơn cách đường ngàn dặm, 
Sự nghiệp buồn đêm trống ba. 
Nợ cũ chước nào báo bổ, 
Ơn thầy ơn chúa lẫn ơn cha.


Chú thích

(094.1) coi: chữ Nôm là một dạng của chữ Hán côi
(094.6) trống ba: trống canh ba, tức là lúc nửa đêm.
(094.7) chước: mưu kế, cách.