Wednesday, 6 February 2019

truyện Kiều (trích dịch)


Nguyen Du
Bản Nôm: Lâm Nọa Phu, 1870 

Truyện Kiều (câu 3201-3208)
Histoire de Kieu (vers 3201-3208)


Nguyen Du Phím đàn dìu dặt tay tiên,
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa.
Khúc đâu đầm ấm dương hòa,
Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh?
Khúc đâu êm ái xuân tình,
Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên?
Trong sao châu nhỏ duềnh quyên,
Ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông.http://nguyendu.com.free.fr/poesie/nguyendu/kieunom.htm