Tuesday, 14 February 2017

Tây Sương Kí 西廂記 Mái Tây


http://hv-ebook-taysuongki.blogspot.fr/

(1) Vương Thực Phủ, Mái Tây (Tây Sương Ký), bản dịch của Nhượng Tống, nhà xuất bản Tân Việt, Saigon, trước 1975

(2) 西廂記
http://ourartnet.com/Sikuquanshu/Jiku/Qu/Qu_008/Qu_008.asp
(3) Full text of 西廂記 
Project Gutenberg's The Romance Of The Western Bower, 

by Shifu Wang
http://archive.org/stream/pgcommunitytexts23906gut/23906-0.txt

(4) 西廂記(元)王實甫
http://www.angelibrary.com/oldies/xixiang/xixiang.htm


No comments:

Post a Comment